Missie en Identiteit

De Missie van de Broeders van Liefde

Waar staan we voor?

De Missie zegt in vier alinea's wat de organisatie nastreeft – voor wie – op welke manier – en met welk uiteindelijk doel.

 

 

 
Liefde als bron
Als leden en medewerkers van de Broeders van Liefde willen we vanuit een gelovige en liefdevolle grondhouding naar de mensen gaan. We vinden onze inspiratie in de waarden van het Evangelie en handelen in navolging van Jezus, onze Heiland. Net als bij Vincent de Paul, onze voorbeeldheilige, en Petrus Jozef Triest, onze stichter, is de liefde de bron van ons engagement. We vormen daartoe authentieke leef- en werkgemeenschappen, waar verbondenheid, dienstbaarheid, dynamiek en creativiteit de dragende krachten zijn en waar de kwaliteit van het leven groeit dankzij deskundige begeleiding. Zo willen we in de maatschappij bakens van hoop uitzetten en getuigenis van Gods liefde zijn.

Liefdevolle zorg voor iedereen
Wij zorgen voor medemensen die in hun menselijke ontplooiing begeleiding nodig hebben, ongeacht hun oorsprong, geslacht, overtuiging of financiële draagkracht. In het onderwijs, in de opvang van mensen met een handicap en in de geestelijke gezondheidszorg streven we naar optimale opleiding, opvoeding en begeleiding. Kansarmen en minderbedeelden, mensen met bedreigde ontwikkelingsmogelijkheden of beperkte functioneringskansen en personen die maatschappelijk uit de boot dreigen te vallen of op zoek zij naar zin in hun leven, verdienen bijzondere aandacht. We staan ook open voor nieuwe noden. Als gemeenschap zoeken we welke antwoorden we hierop kunnen geven. We dragen ook zorg voor elkaar, opdat ons leven kwaliteitsvol en zinvol blijft en heilvol voor velen.

Cultuur van de liefde
Een onvoorwaardelijk respect voor elkeen is de basis van onze inzet. Dat uit zich in dienstbaarheid en deskundige begeleiding. We benaderen de medemens, met wie we zorgend en begeleidend onderweg zijn, steeds in zijn totaliteit en geven hem ruimte voor een eigen inbreng. Een mensgerichte organisatie en een aangepaste omgeving met aandacht voor een ruime toegankelijkheid vormen hiervoor het kader. In ons streven naar een grotere menswaardigheid voor iedereen nemen we verantwoorde risicos en ontwikkelen we op maatschappelijk vlak een duidelijke stellingname. In het delen van onze visies en onze ervaringen met anderen zien we kansen om de cultuur van de liefde wereldwijd te bevorderen.
 
Een glimp van Gods liefde
Op deze wijze willen we de kwaliteit van leven verbeteren en een bijdrage leveren tot een meer humane samenleving waar ook ruimte is voor armen en zwakken. Met dit onvoorwaardelijk engagement hopen we dat allen die we op onze weg ontmoeten en glimp van Gods liefde opvangen en in hun leven verrijzenisvreugde ervaren.

Kritische doelen

1. Centraal stellen van de persoon met een handicap en zijn omgeving.
2. Cultiveren van een liefdevolle grondhouding bij alle medewerkers.
3. Samen beleven en doorgeven van het Evangelie, het charisma van de Stichter en de spiritualiteit van de Congregatie.
4. Aanbieden van een kwaliteitsvolle ondersteuning op maat binnen een goede personele en materiële omkadering en met oog voor de toegankelijkheid en de financiële leefbaarheid.
5. Ingaan op de nieuwe noden met specifieke aandacht voor kansarme
6. Positief beïnvloeden van de beeldvorming over de persoon met een handicap.
7. Uitbouwen van authentieke werk- en leefgemeenschappen en een mensgerichte organisatie, waarbij het welzijn van iedere medewerker belangrijk is.
8. Samenwerken op maatschappelijk en professioneel vlak.
9. Positief beïnvloeden van het beleid met betrekking tot ondersteuning van personen met een handicap.

Voor meer informatie kan je terecht op www.fracarita.org.

De visie of identiteit van het KOC Sint-Gregorius

Waar gaan we voor?

In augustus 2010 konden de kerngroep identiteit en de directies van het KOC de eerste identiteitsverklaring afkondigen. Net als de Missie, zegt ook deze tekst in vier alinea’s wat het KOC wil zijn – voor wie het er wil zijn – op welke manier – en met welk uiteindelijk doel. De afbeelding van het huis staat hierbij symbool voor de verschillende kamers van de organisaties op onze campus. Op zijn beurt is elke kamer een metafoor, een vergelijking, waarin medewerkers en cliënten hun droom over heden en toekomst van het KOC hebben verwoord. 

De identiteitsverklaring van het KOC dd. 2010 kan je hier downloaden.