OV4

Opleidingsvorm 4 (OV4)

 

 

Algemeen

In opleidingsvorm 4 (OV4) worden studierichtingen aangeboden voor leerlingen met autismespectrumstoornissen (Type 9).

We volgen dezelfde leerplannen als het Gewoon Onderwijs met de omkadering van het Buitengewoon Onderwijs. Leerlingen kunnen op onze school terecht op het moment dat daar in hun schoolloopbaan nood aan is en dit zolang als nodig.

Schoolloopbaan

 • Ofwel start een leerling hier in 1A en maakt hij/zij tijdens zijn schoolloopbaan de overstap naar het Gewoon Onderwijs wanneer hij/zij daar klaar voor is.
 • Ofwel stapt een leerling hier in een hoger jaar OV4 in en loopt hij/zij school tot het behalen van een diploma of tot hij/zij terug de overstap kan maken naar het Gewoon Onderwijs
 • Ofwel start een leerling hier in 1A en loopt school tot hij/zij hier zijn/haar diploma

 

A-Stroom

1A/ASO Moderne Wetenschappen/TSO Handel/ASO Wetenschappen/TSO Informaticabeheer

Wij kiezen voor een breed aanbod in de 1e graad zodat de leerling na de eerste graad een ruime keuze binnen het secundair onderwijs kan maken (ASO, TSO, BSO, KSO).

Na 1A bieden we in het tweede jaar zowel ASO Moderne Wetenschappen als TSO Handel aan.

In het derde jaar kan je kiezen tussen ASO Wetenschappen of TSO Handel.

Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je krijgt in de 2de graad ASO ook minimaal 4 lestijden wiskunde. In de studierichting Wetenschappen wordt dit uitgebreid naar 5u.

De studierichting Wetenschappen biedt je een flink pakket wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde). Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijke denkproces aan. Dit betekent:

- vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;

- nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;

- in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen ivm wetenschappelijke thema's die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;

- een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

 

Het Technisch Seundiar Onderwijs (TSO) Handel blijkt eveneens een goede doorstroomrichting te zijn. Net als in het Gewoon Onderwijs vatten de meeste leerlingen verdere studies aan.
Een greep uit de waaier waar onze afgestudeerden voor gekozen hebben: academische bachelor economische wetenschappen, professionele bachelor audiologie, professionele bachelor toegepaste informatica, HBO programmeur-analist, opleiding tot hoefsmid, academische bachelor in de politieke wetenschappen, opleiding podiumtechnicus, bachelor fiscaliteit accountancy,…

We merken dat heel wat leerlingen interesse hebben om verder te studeren in een informatica-richting. Vandaar dat we naast een TSO Handel, een TSO Informaticabeheer aanbieden in de 3e graad.

 

 

GIP

In het 6de jaar TSO Handel en Informaticabeheer wordt er een GIP ingericht. GIP staat voor Geïntegreerde Proef. Dit wil zeggen dat de leerlingen een aantal opdrachten uitvoeren die bij voorkeur met elkaar in verband staan en die kennis en vaardigheden uit verschillende vakken integreren.

 

 

 

 

BSO (Beroepssecundair Onderwijs)

BSO 3de graad, Kantoor (“Office”), module Logistiek (OV4 Type 9)

Aanbod

Deze studierichting is sterk gericht op de praktijk, tevens krijg je ook een stevige vorming in talen; Nederlands, Frans en Engels.
Zowel luisteren, lezen, spreken als schrijven komen aan bod. Als toekomstig bediende moet je immers vlot zakelijk kunnen communiceren.
De opleiding stoomt je klaar voor uitvoerende secretariaatstaken maar evengoed voor eenvoudige boekhoudkundige opdrachten en magazijnwerk.

Je volgt de basismodule ‘Administratief medewerker’:
Je leert de pc vlot te gebruiken: tekstverwerking, gegevens correct invoeren, databeheer, elektronisch rekenblad…
Ook andere secretariaatsvaardigheden oefen je in (telefonische communicatie, postverwerking…).
Je leert met eenvoudige boekhoudkundige pakketten werken, en sociale en fiscale wetgeving en handelsrecht staan eveneens op het programma.

En je volgt de module ‘Logistiek’:
Je maakt kennis met magazijnbeheer (goederenopslag, veiligheid, gevaarlijke producten, voorraadadministratie…) en tijdens het uitvoeren van je taken leer je initiatief en zelfstandigheid aan de dag te leggen.
Je wordt getraind in nauwkeurig en onder druk werken.
Je leert de taken van een logistiek medewerker op praktijkgerichte wijze uitvoeren (goederen ontvangen en opslaan in een magazijn, een heftruck bedienen, goederen verzendklaar maken, goederen registreren in de voorraadadministratie).
Stages geven je de kans al je vaardigheden en attitudes in de realiteit te oefenen en te verfijnen

Getuigschrift

Als je geslaagd bent, krijg je een getuigschrift secundair onderwijs.
En je krijgt een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer wanneer de delibererende klassenraad beslist dat je voldaan hebt voor het programma bedrijfsbeheer.

(Dit biedt jongeren met een beroepskwalificatie – verschillend van magazijn of receptie – binnen OV3 de mogelijkheid om op zelfstandige basis hun vooropleiding uit te oefenen: bakker, schrijnwerker,…)

Na deze studierichting kan je gaan werken. Of je volgt een 7de specialisatiejaar ‘Logistiek’.

 

7de specialisatiejaar ‘Logistiek’ (OV4)

Aanbod

Het specialisatiejaar is vooral praktisch opgevat. Tijdens stages in verschillende logistieke bedrijven, studiebezoeken en/of magazijnsimulaties leer je de finesses van het ontvangen, sorteren, opslaan, verpakken en verzenden van verschillende soorten goederen. Je leert de werkzaamheden in een magazijn organiseren. Zo leer je werken volgens bepaalde procedures, verzendingsdocumenten invullen, de kwaliteit en de hoeveelheid van de producten controleren… Je leert het werk in je eigen ploeg coördineren. Ook wordt aandacht geschonken aan het efficiënt communiceren in het Nederlands, Frans, Engels/Duits.
Vooral mondelinge communicatie en rapportering staan centraal.

Diploma

Als je geslaagd bent, krijg je een diploma secundair onderwijs. En je krijgt – indien je dit nog niet zou hebben – een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer wanneer de delibererende klassenraad beslist dat je voldaan hebt voor het programma bedrijfsbeheer.

 

 

 


ALGEMENE STRUCTUUR

Uurrooster

Er zijn 32 lesuren per week:
(Enkel op donderdag komt er in de derde graad een lesuur bij)

20160419 Uurrooster

 

 

 

Aanbod

OV4T9

 

 

 

 

Evaluatie

We evalueren zowel via (klas)taken, toetsen, examens en attitudes.
Voor de niet-examen vakken evalueren we via taken en toetsen.

Eerste graad: In het eerste jaar bouwen we de examens op : per trimester komt er een examen bij. In het tweede jaar voorzien we drie examenperiodes: vóór de kerstvakantie, vóór de paasvakantie en op het einde van het schooljaar, met telkens 4 examens.

Tweede graad: In het eerste en tweede jaar voorzien we drie examenperiodes: voor de kerstvakantie, voor de paasvakantie en op het einde van het schooljaar, met telkens 6 of 7 examens.

Derde graad: In het eerste en tweede jaar voorzien met drie examenperiodes: voor de kerstvakantie, voor de paasvakantie en op het einde van het schooljaar. Eerste en derde periode zijn er voor alle vakken, behalve LO en godsdienst, examens. Tweede periode een paar examens.

Tijdens het schooljaar zijn er vier rapportperiodes. De punten van deze rapporten zijn gebaseerd op de prestaties op taken en toetsen, op attitudebeoordeling en na een examenperiode tevens op de resultaten van de examens.

 

 

 

Auti-specifieke ondersteuning

1H2 2kl

OV4 biedt een aangepaste didactische werkvorm (auti-werking). Belangrijke accenten zijn:

 • kleinere klassen
 • een gestructureerde aanpak en maximale voorspelbaarheid
 • continuïteit in personen, met titularisschap
 • individuele aandacht, mogelijkheid tot individuele remediëring of het extra inoefenen van moeilijke stukken leerstof bij een taakleerkracht
 • teamwork en multidisciplinair werken (leefgroep, orthopedagoog, leerlingbegeleiding…)
 • samenwerking met ouders
 • concreet, eenduidig en expliciet taalgebruik
 • duidelijke klasinstructies
 • uitgeschreven taak-, toets-, examenopgaves
 • vak leren leren, waar samen de studieplanning opgesteld wordt
 • volledig uitgeschreven klas- en schoolafspraken (cfr. organisatiebrochure)
 • een contactmap, wekelijks contactblad
 • afspraken over hoeveelheid taken/toetsen per dag
 • vaste kleurcodes voor de mappen van elk vak
 • een aangepaste klasorganisatie
 • het structureren van lesinhoud, toetsen en taken