Missie en Identiteit

De Missie van de Broeders van Liefde

Door het stijgend aantal medewerkers en het dalend aantal religieuzen stelde men begin jaren 90 vast dat de zending die de Congregatie steeds gekend heeft minder vanzelfsprekend werd doorgegeven. In diezelfde periode ging men ook in de profitsector belang hechten aan het formuleren en het doorgeven aan medewerkers van de grote objectieven van het bedrijf. In de zorgsector echter, waar kwaliteit van de zorg vertrekt vanuit een mensvisie, is deze basisinspiratie minstens zo belangrijk, zoniet belangrijker.
Hierin ligt de oorsprong van het proces dat werd aangevat om elke medewerker van de grote organisatie te betrekken bij de fundamentele waarden waarvoor men aandacht wilde vragen – een proces dat resulteerde in een Missie voor elke sector binnen de Congregatie.
De Missie zegt in vier alinea wat de organisatie  zijn – voor wie ze dat wil zijn – op welke manier – en met welk uiteindelijk doel.

Missie van de Broeders van Liefde

Liefde als bron

Als leden en medewerkers van de Broeders van Liefde willen we vanuit een gelovige en liefdevolle grondhouding naar de medemensen gaan. We vinden onze inspiratie in de waarden van het Evangelie en handelen in navolging van Jezus, onze Heiland. Net als bij Vincent de Paul, onze voorbeeldheilige, en Petrus Jozef Triest, onze stichter, is de liefde de bron van ons engagement.
We vormen daartoe authentieke leef- en werkgemeenschappen, waar verbondenheid, dienstbaarheid, dynamiek en creativiteit de dragende krachten zijn en waar de kwaliteit van leven groeit dankzij deskundige begeleiding.

Liefdevolle zorg voor iedereen

Wij zorgen voor medemensen die in hun menselijke ontplooiing begeleiding nodig hebben, ongeacht hun oorsprong, geslacht, overtuiging of financiële draagkracht.
In het onderwijs, in de opvang van mensen met een handicap en in de geestelijke gezondheidszorg streven we naar een optimale opleiding, opvoeding en begeleiding..
Kansarmen en minderbedeelden, mensen met bedreigde ontwikkelingsmogelijkheden of beperkte functioneringskansen en personen die maatschappelijk uit de boot dreigen te vallen of op zoek zijn naar zin in hun leven, verdienen onze bijzondere aandacht.
We staan ook open voor nieuwe noden. Als gemeenschap zoeken we welke antwoorden we hierop kunnen geven.
We dragen ook zorg voor elkaar, opdat ons leven kwaliteitsvol en heilvol blijft en heilvol voor velen.

Cultuur van de liefde

Een onvoorwaardelijk respect voor elkeen is de basis van onze inzet. Dat uit zich in dienstbaarheid en deskundige begeleiding.
We benaderen de medemens, met wie we zorgend en begeleidend onderweg zijn, steeds in zijn totaliteit en geven hem ruimte voor een eigen inbreng.
Een mensgerichte organisatie en een aangepaste omgeving met aandacht voor een ruimte toegankelijkheid vormen hiervoor het kader.
In ons streven naar een grotere menswaardigheid voor iedereen nemen we verantwoorde risico’s en ontwikkelen we op maatschappelijk vlak een duidelijke stellingname.
In het delen van onze visies en onze ervaringen met anderen zien we kansen om de cultuur van de liefde wereldwijd te bevorderen.

Een glimp van Gods liefde

Op deze wijze willen we de kwaliteit van het leven verbeteren en een bijdrage leveren tot een meer humane samenleving waar ook ruimte is voor armen en zwakken.
Met dit onvoorwaardelijk engagement hopen we dat allen die we op onze weg ontmoeten een glimp van Gods liefde opvangen en in hun leven verrijzenisvreugde ervaren.


De visie of identiteit van het OC De Beweging.

Na september 2001 werd in november 2007 voor de tweede maal een visietekst geformuleerd. In 2014 werd de tekst geactualiseerd – aan de essentie werd niets gewijzigd. Net als de Missie, zegt ook deze tekst in vier alinea’s wat het OC wil zijn – voor wie het er wil zijn – op welke manier – en met welk uiteindelijk doel.

Als voorziening van de Broeders van Liefde wil het OC De Beweging een sterke en dynamische organisatie zijn. In het zorglandschap willen we ons doelgericht opstellen. De gezamenlijke missie van de Broeders van Liefde vormt hierbij ons kader én onze inspiratiebron. We streven ernaar cliënten en medewerkers maximaal als gelijkwaardige partners te betrekken. 
Met onze drie zorgvormen - het Tehuis, het Dagcentrum en de dienst Beschermd Wonen - richten we ons tot volwassen personen met een beperking en hun netwerk.


Onze dienstverlening komt tot stand vanuit de vraag van de cliënt zelf. Deze vraaggestuurde ondersteuning veronderstelt zorg “op maat”, een keuze waar we voluit voor gaan. Welke weg een cliënt ook gaat, er is steeds een medewerker die met hem of haar meestapt. Dit doet hij vanuit een onvoorwaardelijke positieve aanvaarding en met de volle ondersteuning van de organisatie. Zo vindt men samen de eigen plek  van elke cliënt, de plaats waar deze  zich thuis kan voelen, zonder de toekomst uit het oog te verliezen.
De begeleider van zijn kant kan hierbij rekenen op een krachtige ondersteuningsmethodiek, een organisatienetwerk en op de ruggensteun van het team.  Ook voor andere medewerkers willen we dat zij steun vinden in de organisatie en kracht kunnen putten uit  collegiale  samenwerking. Zin hebben voor een constructieve en respectvolle dialoog is daarom een wezenlijke grondhouding bij al onze medewerkers.

 Of iemand echter nu medewerker is of cliënt, steeds willen we mensen zoveel mogelijk kansen bieden: kansen om zich te ontwikkelen, om eigen keuzes te maken, in het bezig-zijn van elke dag of bij belangrijke mijlpalen in leven of loopbaan.  Vanuit deze aandacht voor elke persoon  willen we groeien naar een organisatie waarin iedereen zichzelf kan herkennen.
Tot slot, wat we in het OC De Beweging uiteindelijk beogen is het volgende:  een organisatie te zijn waar elk van onze cliënten en medewerkers zin en betekenis kan vinden in het eigen leven of werk. Cliënten nemen de regie over het eigen leven in handen en naast hen groeien medewerkers in deskundigheid en verantwoordelijkheid.