Documenten

Op deze pagina kan je volgende documenten downloaden.

  • De pedagogische visie van het MFC geeft richting aan onze kerntaak: het creëren van een leefomgeving die aan elk kind, elke jongere de meeste groeikansen biedt. 
  • De tevredenheidsmeting bij ouders (mei 2018) leidde tot resultaten waarmee we aan de slag kunnen.
  • De Infobrochure 2019 - 2020 wil bijdragen tot een goeie verstandhouding en samenwerking met onze cliënten. 
  • De individuele dienstverleningsovereenkomst, kortweg IDO, beschrijft alle afspraken tussen de voorziening en de cliënt.
  • De collectieve rechten en plichten van een cliënt t.a.v. de voorziening staan beschreven in de eerste bijlage bij deze IDO.
  • Het kwaliteitshandboek tenslotte is een bundeling van documenten die samen de dienstverlening van het MFC Sint-Gregorius beschrijven en er richting aan geven. In dit handboek vind je ook onze klachtenprocedure. Heb je een ernstige ontevredenheid of een klacht, dan zegt deze procedure hoe je dit kan kenbaar maken en wat wij ermee gaan doen. Eén van de manieren om ons hierover te contacteren is via het invullen van het klachtenformulier. Dat kan je eigenhandig doen na afprint in pdf of rechtstreeks in word