Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek is een bundeling van documenten en procedures die samen de dienstverlening van het MFC Sint-Gregorius beschrijven en er richting aan geven. Het kwaliteitsdecreet schrijft in detail voor wat er precies in dit handboek moet zijn opgenomen. Het zijn ook deze procedures die op regelmatige basis door Zorginspectie worden geaudit, en waardoor we onze erkenning bij het VAPH - het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - kunnen behouden.

Het spreekt voor zich dat we steeds verder bouwen aan dit raamwerk. Het geeft medewerkers houvast om elke dag opnieuw de nodige zorg te kunnen bieden aan onze cliënten en hun context. 

 
Hieronder kan je een aantal relevante documenten uit dit handboek downloaden.

Algemene documenten

De structuur van het kwaliteitshandboek
De beschrijving van het aanbod van de voorziening
Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en geschreven referentiekader

Documenten uit het kwaliteitssysteem

De organisatiestructuur
Het overzicht en de werking van de overlegorganen
De deelname aan externe overlegorganen

Cliëntgerichte processen

De opnameprocedure
Het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van de individuele dienstverleningsovereenkomst
Het beëindigen van de ondersteuning
Het organiseren van het collectief overleg met de cliënten
Het afhandelen van klachten van cliënten
Het voorkómen, detecteren van en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van cliënten
De vrijheidsbeperkende maatregelen